Inspiration: Praktikantens bekendelser – Matcher strategi, forretning, metoder og proces?

Posted on 16/03/2011

0


Mig – praktikanten
Min baggrund er nyuddannet informationsvidenskaber med et stærkt ønske om at basere strategi,  innovation og forretningsudvikling på brugerindsigt. Pt. Praktikant hos Changepilot.

Virksomheden
Jeg var fornylig i praktik i en større teknologidrevet forsyningsvirksomhed. Virksomheden er reguleret på selve kerneydelsen og har derfor igennem længere tid opdyrket andre forretningsområder som har synergier med kerneydelsen hvilket kan sikre indtjening og fremadrettet vækst.

Projektet
Det er i den kontekst at det følgende innovationsprojekt er ”født”. Projektet er et samarbejde mellem virksomheden, en offentlig partner og borgerne i en begrænset del af hvad der (u)populært kaldes ”den rådne banan” – Udkantsdanmark. Formålet er at ”skabe fremtidens samfund” og skabe vækst, optimisme og generelt bedre levevilkår for befolkningen samtidig med at man får prøvet nye teknologier, forretningsmodeller og ydelser af ”i virkeligheden”. Projektet trækker tråde ind i alle afdelinger og forretningsområder i virksomheden og fordrer samarbejde med den offentlige og eksterne partnere indenfor områder hvor virksomheden ikke har nogen forretningsområder som sådan, men hvor nye ydelser kan støtte op om virksomhedens vækst.

Mit første indtryk
Min første reaktion var en umiddelbar forbavselse over manglende kreativitet og brugerinvolvering i visions- og strategiområdet, og jeg blev forbavset og en smule frustreret over hvad jeg i første omgang opfattede som en slags omvendt tilgang. Egentligt var selve forløbet meget traditionelt – formulering af vision, som omsættes til strategi, denne forankres så i de enkelte delprojekter og der formuleres milepæle og indhold for hvert underprojekt. Visionen var på dette tidspunkt allerede blevet formuleret  – noget i stil med at ”gøre det lettere, billigere, sjovere at være indbygger i området”. Det er jo svært at være uenig med dette, men det største problem set med mine briller er at visionen er formuleret af Styregruppen(topledere fra virksomheden og kommunen) – uden input fra lokale borgere og virksomheder – var det i virkeligheden disse faktorer som var de vigtigste?

Det der brugerinvolvering?
Virksomheden har dog ingen kompetencer eller tradition for brugerinvolvering – den videnstunge del består hovedsageligt af ingeniører som indtager rollen som proces- og projektledere. De har få eller ingen værktøjer til brugerinddragelse og ej heller haft et behov for brugerinput tidligere. Det er første gang at de laver et projekt af denne type der direkte har som målsætning at påvirke og ændre hverdagen for et helt område, og samtidig gå i dialog med indbyggerne. Det var dog nødvendigt at trække en streg i sandet, da projektet allerede var forbi den fase hvor det var muligt at ændre i alt for mange strategiske parametre. Derfor fokuserede jeg på de udfordringer jeg havde mulighed for at påvirke.

Flere innovationsspor
Efterhånden som jeg kom længere ind i projektet og udfordrede virksomheden på processen blev de også presset til at argumentere for ”deres” måde, idet jeg som outsider kunne stille spørgsmål til de  ting som blev opfattet som selvfølgeligheder. Det viste sig selvfølgeligt at der var større indsigt lagt til grund for deres måde at tilrettelægge deres proces og projektudvikling. Der var et langt større behov for tekniske udredninger og planlægning end jeg i første omgang var opmærksom på – i dele af projektet, mens der på andre områder var akut behov for inspiration og nytænkning i forhold til det primært tekniske udgangspunkt som var lagt for dagen – især inden for områder som direkte ville gribe ind i folks hverdag. Derfor foreslog jeg at lave en hurtig analyse af de forskellige projekter og kortlægge dem alt efter type og hvor godt de lægger op af de kompetencer og metoder der allerede var i organisationen. Det førte til at vi sammen identificerede nogle projektområder der lå uden for den strategiske formåen og hvor det ville blive nødvendigt at inddrage ekstern hjælp til at udvikle metode og procesforløb for det fremadrettede innovationsarbejde. Innovation kræver indgående teknisk viden, forretningsforståelse, viden om markedet og ikke mindst de rette metoder og processer. Helt grundlæggende fordres innovation af de rammer som sættes fra starten. Hvis man bevæger sig ud i nyt farvand virker det sjældent at bruge business-as-usual, da man så rammer forbi nogle af disse parametre hvormed man sætter rammen for innovation.

Afslutning på praktikken
Vi nåede aldrig at blive enige om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at formulere vision og strategi som en topdown øvelse, ej heller om brugerindsigt er en vital del af enhver innovationsproces, men forløbet  har bestemt givet mig – og forhåbentligt virksomheden – en række indsigter i hvordan man skruer et innovationsforløb sammen i en overvejende teknisk og videnstung virksomhed, hvor de kreative processer ikke indgår som første overvejelse. Afvejningen af behovet for kontrol, tidsrammen, og virksomhedens position i markedet i forhold til at sprænge de tekniske rammer kan ikke i alle tilfælde opvejes af kreative brugerinddragede processer der giver radikalt nye indsigter, men samtidig skal man overveje i hvor høj grad man har brug for andre kompetencer når man rent faktisk skal sprænge rammerne i forhold til ens egne evner.

Læring?
Og hvad er så betydningen af denne lille historie? Betydningen af et gennemarbejdet og velovervejet strategisk udgangspunkt kan ikke overvurderes. Der skal være et fit mellem alle de strategiske overvejelser, projekttypen, innovationsmetoder og de kompetencer der indgår i et projekt for at komme sikkert i mål. Innovation sker ikke af sig selv i et vakuum men kræver en specifik og velovervejet indsats i forhold til den situation man befinder sig i som organisation. Det betyder også at der ikke findes én tilgang til innovation som virker for alle, men at designet af innovationsprocesser skal tilpasses den enestående situation man som organisation befinder sig i. Disse overvejelser er ikke normalt en del af en organisations dag-til-dag operation og kerneydelser, og inspiration udefra er tit den bedste vej til nye og inspirerende innovationsforløb.

Dennis Mørk

Posted in: Case, Inspiration